webinar register page

Webinar banner
מגוון חומרי הדפסה תרמופלסטים - יתרונות | תכונות מכניות | דוגמאות ליישומים מהתעשייה
וובינר בנושא סקירת מגוון חומרי ההדפסה הנפוצים בטכנולוגיית
FDM
והתמקדות בתכונות מכניות, מאפיינים ודוגמאות ליישומים מהתעשייה.
נדבר על חומרים כדוגמת:
• PLA המתאים לאבות טיפוס "צורה וגודל" ותהליכי פיתוח מהיר
• ABS לאבות טיפוס וויזואלים וזיווד
• PETG לג'יגים ומקבעים לייצור
• Onyx המתאים למקבעים לריתוך ודפינה וחלקים סופיים
• PVA & SR-30 להדפסת תמיכות מתמוססות

Sep 23, 2020 03:00 PM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

גיא ירוס
מהנדס אפליקציה בתחום ההדפסה בתלת-ממד @Systematics