webinar register page

Webinar banner
Deep Learning - Regression
בוובינר זה נראה כיצד ניתן לעשות שימוש בלמידה עמוקה לצורך ניתוח רגרסיה על מידע בעזרת MATLAB, וכיצד יכולות אלו מפשטות את תהליך העבודה ומאפשרות לכם להגיע לתובנות מהר יותר. בתחילת המפגש תתקיים סקירה קצרה של מהי רגרסיה ולמה מיועדת, ובהמשך נראה דוגמא הלכה למעשה -הרשת תלמד לזהות מה הזווית בה יש לסובב תמונה על מנת שהיא תהיה מיושרת.

May 21, 2020 02:00 PM in Jerusalem

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: systematics.