webinar register page

Webinar banner
מיפוי כיסוי סלולרי חדש בכיסוי עולמי – כולל מדינת ישראל ושכנותיה
חברת Here , המובילה העולמית בתחום המיפוי, שחררה בסיס נתונים חדש המציג מיפוי של הכיסוי הסלולרי ברמה עולמית, ברמת פירוט מאוד גבוהה. המוצר החדש מציג עבור כל קטע רחוב את המפעילים המכסים אותו, עצמת הסיגנל והדור של רשת התקשורת. למוצר זה חשיבות רבה בעולם המנסה לחסוך בביצוע סקרי שדה ו Drive test יקרים וארוכים.
המוצר החדש מעורר עניין רב בקרב מפעילי תקשורת, חברות סייבר, גופי בטחון ומודיעין, רגולטורים של תחום התקשורת ועוד. בסיס הנתונים מעודכן ברמה חודשית ורבעונית.
במהלך הוובינר יציגו יוסי לרנר, רימה רבינוביץ ויגאל מונטנר את שכבת הכיסוי הסלולרי ושימושיה:
• תכולת בסיס הנתונים והמידע הנלווה עבור כל אנטנה ושטח כיסוי
• יכולות תשאול וסינון של מידע באמצעות כלי ה GIS
• שימושים שונים של בסיס נתונים זה

Jul 28, 2020 11:00 AM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading