webinar register page

Webinar banner
תכנון מבוסס מודלים (MBD) לפיתוח מערכות מכשור רפואי באמצעות כלי MathWorks
קהילת המכשור הרפואי פונה לטכניקות למידול וסימולציה שנהוגות בתעשיות ה-Safety Critical, כמו הרכב והתעופה, בכדי למצוא דרכים להפחית את סיכון הפיתוח והקטנת מספר
ה-Recalls שעלולות להתרחש - בסביבה מאתגרת של מערכות ותוכנה מורכבת כמו פיתוח מכשור רפואי. גישת תכנון מבוסס-מודלים היא גישה שכבר שנים רבות קיימת בתעשיות הרכב והתעופה, ומאפשרת הפחתה של בניית אבי-טיפוס פיזיים, שילוב תהליכי V&V כחלק מהפיתוח, ואינטגרציה מערכתית עוד בשלב התכן הדיגיטלי.

בוובינר זה נציג דוגמא לפיתוח מערכת של משאבת Infusion בגישת תכנון מבוסס-מודלים ונראה טכניקות למידול, סימולציה, בדיקות, הטמעה ווריפיקציה של התכן בסביבת MATLAB.

הנושאים שיוצגו ב-webinar:
* מידול רכיבים פיסיים
* בניית מכונות מצבים לתכנון מצבי עבודה שונים של המערכת
* סימולציה ובדיקות של מודל המערכת
*מעקב וניהול אחר דרישות הפיתוח לאורך כל שלבי העבודה

הצטרפו ל- Ravali Kamthamraju, מהנדס יישומים בכיר של חברת MathWorks ל-45 דקות של למידה טכנית Online, ותיווכחו כי הליך הפיתוח יכול להיות קצר ופשוט!
הערה: הוובינר יועבר באנגלית

May 26, 2020 03:00 PM in Jerusalem

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Hagar Chen.