webinar register page

Webinar banner
המרת רשתות למידה עמוקה לקוד C/C++/CUDA והפעלתו על מערכות Embedded
בוובינר זה נראה את יכולות ההמרה האוטומטית של קוד MATLAB לקוד C/C++/CUDA המשיגות inference בקצב גבוה יותר מפי 2 מאשר זה שמושג על ידי סביבות למידה עמוקה אחרות.

בוובינר נלמד על:
-יצירת קוד C/C++/CUDA מרשתות למידה עמוקה וביצוע אופטימיזציות על מנת לשפר את ביצועי הקוד.
-הרצת הקוד שנוצר על גבי מעבדים גרפים שלNVIDIA כמו לוחות Jetson AGX Xavier ו- NVIDIA DRIVE ועל גבי מעבדים של אינטל ופלטפורמות של ARM.
-שימוש במצלמה של ה-Jetson כחלק מתהליך יצירת אב-טיפוס ב-MATLAB.

הצטרפו ללורן סממה לשעה של למידה מתומצתת.

Oct 14, 2020 10:30 AM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading