webinar register page

Webinar banner
סיווג אוטומטי באמצעות Machine Learning ב ArcGIS Pro-
מתעניינים ביכולת זיהוי אוטומטי של אובייקטים באמצעות רשתות עמוקות? חוששים שהנושא מורכב ודורש שימוש בידע מקדים ופלטפורמות שונות?
השימוש ב- ArcGIS pro מאפשר למשתמש לבצע תהליך ניתוח באמצעות רשתות עמוקות מקצה אל קצה, החל מהכנת הנתונים, דרך אימון מודלים ועד הרצתם לזיהוי וניתוח רסטרים – והכל בפלטפורמה אחת ובשימוש ב3 – 5 שורות קוד בלבד!
במהלך הוובינר נציג:
מודול המאפשר שימוש בלמידה באמצעות רשתות עמוקות של – esri arcgis.learn.
נבחן באילו דרכים ניתן להשתמש במודול זה לטובת ניתוח תמונה.
תהליך העבודה הנדרש לטובת משימה זו, והכלים הנדרשים לכל שלב.
נדגים תהליך שלם של שימוש ביכולות אלו, על גבי פלטפורמת הArcGIS pro-, בכדי לזהות אובייקטים על גבי רסטרים.
נפנה למערכי הדרכה ומקורות מידע, באמצעותם תוכלו להעמיק בתחום ואף להתנסות בתהליכים אלו בעצמכם.
הצטרפו לאוריה לבקוביץ ל-45 דקות, בהן יוסבר על סיווג אוטומטי באמצעות Machine Learning והדגמת השימוש בו.

Mar 30, 2020 11:00 AM in Jerusalem

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: shiri amit.