webinar register page

Webinar banner
האצת ביצועי קוד MATLAB באמצעות חישוב מקבילי
הצטרפו אלינו לסדרת וובינרים אשר יעסקו בהאצה ושיפור ביצועים של קוד MATLAB בעזרת חישוב מקבילי.
נבחן כיצד ניתן לפתור בעיות חישוביות אינטנסיביות באופן מיטבי על פני מספר ליבות מעבדים של ה-CPU או בעזרת GPU.
בנוסף, נתעמק בטכניקות המרה של קוד הרץ באופן טורי לחישוב מקבילי ונציג כיצד ניתן להריץ קוד MATLAB בתצורות Cluster מבוזרות על גבי מחשבים, שרתים או בענן.

בוובינר זה נלמד כיצד ניתן לשפר ביצועים וזמני ריצה של קוד MATLAB בעזרת ניצול מקסימלי של כוח מחשוב קיים.
הנושאים בהם נתמקד :
• האצת ושיפור ביצועים של קוד MATLAB בעזרת חישוב מקבילי.
• שיטות שונות להפעלת חישוב מקבילי על גבי חומרות שונות (CPU,GPU).
• התמודדות עם האתגרים שעומדים בפנינו בעבודה עם מאגרי מידע גדולים מאוד.
• דוגמאות וטיפים להמרת קוד מחישוב טורי למקבילי.

וובינר שני בסידרה בנושא טכניקות מתקדמות לאיפיון ושיפור ביצועי קוד MATLAB שרץ בצורה מקבילית ישודר ב 4.11 באותה שעה.

מרצה: עמית קפלן

Oct 27, 2020 10:30 AM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading